slider_ärzte
slider_ärzte
previous arrow
next arrow

اطلاعات-برای-بيماران-محترم

بخش جراحی ريه وعروق قفسه سينه

از گذشته به سوی آينده

در سال ۱۹۲۸ بيمارستان دولتی دلمنهورست همزمان با آن اولين بخش بيماريهای عفوني نيز افتتاح شد.در اين بخش اکثرأ بيماران مبتلا به سل (توبرکلوز) بستری می گرديدند، بيماری که در آن زمان در سطحی گسترده ديده مي شد. وجود اطاق های مجزا ازيک ديگر و دارای بالکن بزرگ، شرايط مناسبی برای درمان بيماری ًطاعون سفيدً ، به عبارت ديگر همان بيماری سل، فراهم آورده بود. گسترش يابد. در پايان جنگ جهانی دوم مي بايست اين بيمارستان بخاطر افزايش جمعيت شهردلمنهورست با درمانهای مناسب عليه بيماری سل، تعداد بيماران مبتلا به اين بيماری دچار کاهش قابل ملاحظه ای گرديد، ولی همزمان با آن يک افزايشی در سطح بيماريهای سرطانی ريه و نيز سرطان پرده جنب ً پلوراً محسوس گرديد. عامل اين مطلب افزايش مصرف دخانيات و نيز آلودگي محيط کار به ماده آسبست بود، بخصوص در نزد کارگران کارخانه کشتی سازی. از اين رو افزايش نياز به درمان‌ بيماری های ريوی محسوس گرديد.

با درمانهای مناسب عليه بيماری سل، تعداد بيماران مبتلا به اين بيماری دچار کاهش قابل ملاحظه ای گرديد، ولی همزمان با آن يک افزايشی در سطح بيماريهای سرطانی ريه و نيز سرطان پرده جنب ً پلوراً محسوس گرديد. عامل اين مطلب افزايش مصرف دخانيات و نيز آلودگي محيط کار به ماده آسبست بود، بخصوص در نزد کارگران کارخانه کشتی سازی. از اين رو افزايش نياز به درمان‌ بيماری های ريوی محسوس گرديد.

کلينيک جراحی قفسه سينه (توراکس) دارای تمامی‌ امکانات مدرن و پيشرفته تکنيکی‌، تشخيصی، درمانی و نيز جراحی‌های آندوسکپی، ليزر، و آرگون و همينطور برنشيوسکپی ديجيتال می‌باشد. بيماری های عفونی‌ ريوی با احتمال سرايت بالا،دربخش بيماری های عفونی‌ بستری می‌‌گردند. بيماری های همراه و جانبی مورد توجه خاصی‌ قرار دارند و در يک مجموعه از متخصصين داخلی‌ ريه، قلب، بيهوشی و نيز متخصصين مراقبتهای ويژه مورد درمان قرار می‌گيرند.

در ارتباط با درمانهای جراحی راديکال سرطانهای ريه، نه فقط روشهای جراحی بافت ريه بلکه تکنيک های جراحی عروق نيز از اهميت ويژه‌ای برخوردار مي باشند. اين مطلب نه فقط شامل سرطان ريه و بسياری بيماريهای ديگرريه و مدياستينوم وهمچنين عوارض ناشی‌ از حوادث مي گردد، بلکه شامل بيماريهای مادرزادی عروق قفسه سينه نيز مي گردد. به عنوان پيشرفتهای جديد می‌توان از توراکوتومی تشخيصی / درمانی و نيز جراحی اعصاب داخل توراکس نام برد. ( به عنوان مثل فلج ايديوپاتيک عصب فرنيک).

يک بخش اختصاصی از کلينيک جراحی توراکس در بيمارستان دلمنهورست، توانايی پذيرش مخصوص از بيماران مقيم ترکيه را دارد.

کودکان ( از ۵ سال) و بزرگسلان ( بدون محدوديت سنی‌) با بيماريهاي زير:

-ـ سرطان های ريه، راههای اصلی‌ و فرعی هوايی ( نای و نايژه) و نيز فضای مدياستينوم، بعنوان مثال::
ـ سرطان ريه a
ـ سرطان‌های انتقال يافته (متاستاز) b
سرطان پرده جنب – c
بيماری های خوش خيم و بدخيم غده تيموس – d

-بيماری های عفونی‌ قفسه سينه مثل آبسه ريه و پرده جنب
عوارض مزمن بعد از حوادث و تصادفات
بيماری های کيستی ريه (امفيزم
عوارض ناشی‌ از بيماری سل (توبرکلوز
بيماری های مادرزادی ريه و راه‌های هوايی (کيست‌های غير عفونی‌ ريه
تغييرات راه اصلی‌ هوايی (نای) به صورت تنگی‌ها و پارگی ها

. موارد زير با روشهای جراحی مورد درمان قرار نمی‌‌گيرند:B

ـ بيماران قلبی که استفاده از „ماشين قلب و ريه“ برای عمل آنها لازم می‌باشد، به عنوان مثال بايپاس قلبی و عمل دريچه قلب

) ـ تغييرات شريان اصلی‌ قلب (آئورتا) از سطح قلب تا شريان چنبر چپ (کلاويکولا

استفاده روتين از پريدورال کاتتر، باعث کاهش درد بعد از اعمال جراحی و نيز مقدار مصرف دروهای ضد درد مي گردد.

برش شروع عمل A

سالهای زيادی است که برش قدامی جانبی(انترو لترال) يا جانبی خلفی (لترودورسال) استفاده نمی‌‌گردد. عملهای بزرگ برداشت بافت ريه از طريق برش قدامی (انتريور) صورت ميگيرد، که معمولا در فضای چهارم بين دنده‌ای و حدود ۱۰ سانتيمتر می‌باشد. برش عملهای آندوسکپی و توراکوسکپی از سه عدد به يک عدد کاهش يافته ا‌ند. اين برش در حدود فضای پنجم بين دنده ای، خط کلاويکولار قدامی جهت ورود دوربين به فضای قفسه سينه صورت ميگيرد. با استفاده از اين روش، درد بعد از عمل جراحی به مراتب کمتر مي گردد.

تومورهای خوش خيم غده تيموس از طريق برش در فضای چهارم بين دنده‌ای طرف چپ قفسه سينه برداشته می‌‌شوند.

لغت „برش‌های تشخيصی / درمانی“ به معنای افزايش طول يک برش تشخيصی توراکوسکپی، به طول چهار سانتيمتر می‌باشد. به اين طريق يک مخلوطی از روشهای جراحی باز و جراحی آندوسکپی قابل اجرا مي باشد.

بيماری های عفونی‌ پرده پلورا (امپيم) B

روشهای شستشوی مداوم به مدت چند هفته، بعد از انجام يک عمل اوليه، ديگر اعتبار خود را از دست داده ا‌ند. به عوض آن، يک شستشوی فراگير با حدود ۱۵ تا ۵۰ ليتر مايع و نيز برداشت بافتهای عفونی انجام ميگيرد. در ۲ درصد موارد ادامه شستشو بعد از عمل جراحی لازم می‌باشد.

برداشت به طريق آستينی/ کمربندی C

brocchus sleeve Resektion در روش برداشت بافت ريه به طريق آستينی و يا کمربندی نه فقط برونکوس لوبی، بلکه برونکوس سگمنتال نيز برداشته ميگردد. (اين مسئله نقش مهمی‌ در نگهداری بافت ريه در بيماری برونشيکتازی بازی‌ می‌کند). double sleeve Resektionروش برداشت دوبل به طريق آستينی يا کمربندی end-end Anastomoseبه معنای برداشت برونکوس و نيز برداشت عروق و آناستوموز انتهايي می‌‌باشد.

درمان با مکش / فشار منفیD.

با استفاده از سيستم‌های مخصوص می‌توان تا ۱۲۰ ميلی متر جيوه فشار منفی يا مکش ايجاد نمود. از اين مطلب می‌توان در مورد فيستولهاي ريه و از دست دادن هوای تنفسی به مقدار ۳۰ درصد استفاده نمود. در اين موارد استفاده از مواد چسبی گران قيمت مثل تاخوسيل يا چسب فيبرين مورد نياز نمی‌‌باشد.

برداشت گسترش يافته بافت ريه E.

عملهای داخل پرده پريکارد و نيز جايگزينی وريد کاوا سوپريور امروزه جزو عملهای روتين محسوب ميگردند. در عملهای راديکال برداشت تومور‌های ريه وريد‌های ريه در سطح دهليز قلبی قطع و بريده ميگردند. شريان آئورت نزولی با استفاده از بايپاس از جنس داکرون جايگزين می‌‌گردد.

۷ سالن عملهای جراحی (۵ آسپتيک و ۲ سپتيک):
۳ دستگاه جراحی آندوسکپی
دستگاه آرگون
ليزر
SEP تحريکات عصبی
سونوگرافی در حين عمل
لوازم اختصاصی جراحی عروق و قفس سينه
مدياستينوسکوپی / توراکوسکوپی / توراکوسکوپی با همراهی ويدئو

۱۴ تخت در بخش مراقبتهای ویژه
Storz برونشيوسکوپی آنالوگ از نوع
Olympusبرونشيوسکوپی ديجيتال از نوع
Evita ۴/ ۲دستگاه تنفس مصنوعی‌
Edwards دستگاه تصفيه خون
، سال ساخت ۲۰۰۳ با مدول‌های ثابت و متحرک Simens SC ۸۰۰۰ دستگاه‌های مانيتورينگ
جايگزينی تمامی دستگاه‌های قديمی‌ با انواع جديد
بخش قرنطينه برای بيماران عفونی
بخش بستری بيماران شامل اتاق‌هایمدرن ۱ تا ۳ تخته (افتتاح بخش جديد در سال ۲۰۰۳)
به همراهی سيستم ضبط ديجتال olympus ‌دستگاه برونشيوسکوپی ديجيتال از نوع

شرايط لازم برای يک عمل جراحی در محدوده قفسه سينه شامل:

– بيمار ميبايست از لحاظ وضعيت عمومی‌، علائم بيماری و نيز وضعيت کار ريه قابل عمل باشد؛
-يک عمل جراحی ميبايست به لحاظ اونکولوژی برای مريض مفيد باشد؛
بيمار ميبايست با روشهای تشخيصی و درمانی و نيز انتقال اطلاعات موافق باشد.

مراقبت از بيماران خارجی‌ بر عهده “ دفتر تماس‌های خارجی‌“ واقع در کلينيک جراحی توراکس می‌باشد. (به سرپرستی خانم مونيکا کلنر)

قبل از هر چيز می‌‌بايست تمامی‌ مدارک لازم جهت بررسی وضعيت بيمار، فرستاده شوند. اين مسئله مي تواند ) teschner.martin@klinikum-delmenhorst.deاز طريق پست، ميل (پست الکترونيکی: ‌‌ و يا معرفی بطور شخصی‌ از طريقه آشنايان صورت گيرد. سريع‌ترين راه ممکن از طريق پست الکترونيکی‌ می‌باشد.

جهت معرفی‌ بيمار برای اجراي عمل جراحی يک بيماری ريوی، مدارک زير مورد احتياج ميباشند:

۱- سابقه و تمامی‌ بيماری های همراه و جانبی، و نيز جديد‌ترين وضعيت بالينی بيمار جهت بررسی قابليت اجرای عمل جراحی،
BGA۲- جديدترين آزمايش بررسی کار ريه، پلتيسموگرافی، اسپيرومتری،
جديدترين آزمايش خون، EKG۳- نوار قلب،
۴-سيتی‌اسکن توراکس با ماده حاجب(عکس‌های اريجينال)
جهت معرفی‌ بيمار با تشخيص سرطان ريه (برونشيال کارسينوم) علاوه بر مدارکی که در بالا ذکر شدند، مدارک زير هم مورد نياز مي باشند:
CCT۱- سی‌ سی‌ تی و متن کتبی‌ آن
۲-سينتيگرافی اسکلت و متن کتبی‌ آن
در صورت وجود بيماری قلبی همراه، مدارک زير نيز مورد نياز ميباشند:
۱- اکوکارديوگرافی
۲- نوار قلب با تست ورزش
۳- در صورت وجود: آنژيوگرافی کرونار، گزارش عمل استنت، عمل بايپاس و گشاد کردن رگ‌های قلب

جهت معرفی‌ بيمار با تومورهای مدياستينوم، مدارک زير مورد نياز مي باشند:

۱- سابقه و تمامی‌ بيماری های همراه و جانبی، و نيز جديد‌ترين وضعيت بالينی بيمار جهت بررسی قابليت اجرای عمل جراحی،
BGA۲- جديدترين آزمايش بررسی کار ريه، پلتيسموگرافی، اسپيرومتری،
جديدترين آزمايش خون، EKG۳- نوار قلب،
۴-‌ام آر‌ای و يا سی‌ تی اسکن توراکس

بررسی و ارزشيابی مدارک و نيز مشاوره پزشکی‌ مجانی‌ مي باشند.

هزينه‌های درمانی شامل بستری شدن، عمل جراحی، مراقبتهای ويژه و غيره، بر اساس نوع عمل و درمان محاسبه ميگردند.

در صورت تمايل يک پيشنويس از کليه مخارج قابل محاسبه می‌باشد. از بيماران محترم تقاضا مي شود طريقه و احتمال مشارکت بيمه درمانی خود را، از قبل معلوم نمايند. کليه مخارج به يورو محاسبه مي گردند.

دفتر منشی‌ بخش (دوشنبه تا پنجشنبه ۸ صبح الی‌ ۵ بعد از ظهر، جمعه ۸ صبح الی‌ ۲ بعد از ظهر):

تلفن: داخل کشور ۰۴۲۲۱/ ۹۹۴۲۶۳، خارج کشور ۰۰۴۹/ ۴۲۲۱- ۹۹۴۲۶۳

فاکس: داخل کشور ۰۴۲۲۱/ ۹۹۴۲۶۵، خارج کشور ۰۰۴۹/ ۴۲۲۱- ۹۹۴۲۶۵

Teschner.Martin@klinikum-delmenhorst.de ايميل:

بيمارستان در:

آلمان – استان نيدرساکسن در شمال کشور – شهر دلمنهورست در نزديکی برمن قرار گرفته است.

مسير حرکت با اتومبيل :

از شهر برمن به طرف اتوبان ا ۲۸ به جهت شهر اسنابروک، خروجی دلمنهورست شرقی‌، سپس خروجی دلمنهورست- دايشهورست

مسير حرکت با قطار:

ايستگاه قطار شهر دلمنهورست، بعد از خروج از ساختمان ايستگاه به طرف ايستگاه اتوبوس شماره ۲۰۱ به جهت خيابان ويلدس هاوسر- بيمارستان، انتهای مسير مقابل ورودی اصلی‌ بيمارستان خواهد بود.

مسير حرکت با اتوبوس از برمن:

ايستگاه اصلی‌ قطار برمن، به طرف ايستگاه قطار شهر دلمنهورست، سپس ادامه حرکت با اتوبوس شماره ۲۰۱.

Wir verwenden Cookies, um unsere Online-Angebote optimal darstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in unserer "Cookie-Richtlinie". Durch die Nutzung dieser Website geben Sie uns Ihre Zustimmung, Cookies zu verwenden. Datenschutz Impressum Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen