slider_ärzte
slider_ärzte
previous arrow
next arrow

Patientinformationer

Centrum för thoraxkirurgi och intrathorakal kärlkirurgi

Från det förflutna till nutiden

Redan i april 1928 invigdes de nyöppnade ”Städtische Kliniken Delmenhorst“ tillsammans med den första ”Infektionsavdelningen”. På den tiden behandlades här i första hand patienter med tuberkulos. Anläggningen med ett system av paviljonger och de breda balkongerna erbjöd optimala förutsättningar för behandling av den ”vita pesten”, såvida detta på den tiden var möjligt.

Vid slutet av Andra Världskriget krävdes tillbyggnader, eftersom befolkningen i staden Delmenhorst raskt fördubblade sig. Med införandet av antituberkulösa medikament sjönk visserligen antalet tuberkulospatienter successivt; samtidigt steg dock med ökad cigarettkonsumtion och yrkesmässig asbestexposition (speciellt bland varvsarbetarna) fallen av bronkialkarzinom liksom pleuramesotheliom överproportionellt, så att det bildades ett ökat behov av medicinsk behandling av lungsjukdomar.

Klinika Delmenhorst, Niedersachsen ( Niemcy); najstarsza zabudowa z głównej epoki w dwudziestych latach ostatniego stulecia

På Thoraxkirurgikliniken vårdas för närvarande polikliniskt och på sjukhuset ca. 620 patienter, med en årlig progression på ca. 20 %. År 2007 behandlade man 369 patienter operativt på sjukhuset. 38 % av operationerna genomfördes videoassisterat thorakoskopiskt på minimalinvasiv väg. 52 % av patienterna behandlades via anterior thorakotomi som standardmetod till utvidgad intrathorakal resektion inklusive intraperikardiala operationer, hos 10 % av patienterna användes en hos oss på sjukhuset helt nyutvecklad metod med en kombination av konventionella och endoskopiska tekniker. Den genomsnittliga sjukhusvistelsen var 7,9 dagar, den intensivmedicinska behandlingen tog efter lungresektioner genomsnittligt 1,3 dagar. Mortaliteten vid lobektomier uppgick år 2007 till 0 %, vid pneumonektomier till 0,3 % och vid utvidgade pneumonektomier till 0,9 %. Morbiditeten låg kumulativt på 1,8 %. Den vanligaste komplikationen, 62 % av morbiditetskvoten, var postoperativ pneumoni.

Väntetiden för intagning på sjukhus är i medeltal 2 – 4 dagar; när det gäller nödfall, är intagning möjlig när som helst. Thoraxkirurgikliniken har alla moderna logistiska, tekniska och apparativ-diagnostiska, terapeutiska och kirurgiska möjligheter till förfogande, inklusive minimal-invasiva metoder, laser- och argonbeamer-resektioner liksom även digital bronkoskopi. Patienter med hög smitto- och infektionsrisk vårdas på en speciell infektionsavdelning.

För- och följdsjukdomar tar man särskild hänsyn till genom en komplex interdisciplinär pneumologisk, internistisk-kardiologisk, anestetisk och intensivmedicinisk vård.

Vid operationerna är inte bara lungresektion, utan särskilt även metoder inom kärlkirurgin, av avgörande betydelse för att möjliggöra en onkologiskt radikal och samtidigt vävnadsskonande behandling. Detta gäller inte bara för terapi av bronkialkarzinom och för många andra sjukdomar och skador av lungan och mediastinum, utan även för medfödda och förvärvade kärlförändringar.

Nyutvecklingar är interventionell thorakotomi och intrathorakal kirurgi av nervskador (t.ex. idiopatisk N.phrenicus- pares).

Thoraxkirurgikliniken, nybyggnad, inflyttning 01.01.2008.

För att behandla patienter med sjukdomar inom bröstkorgen står en grupp specialister till förfogande:

Prof.HUST WuhanDr.med. Martin Teschner, specialist för allmän kirurgi, thoraxkirurgi och kärlkirurgi, överläkare på thoraxkirurgikliniken
(e-mail: m.teschner@jh-del.de)

Pani Iris Martens, chefsekreterare på thoraxkirurgikliniken
Tel.: 00494221 – 994263; FAX 0049/ 4221- 994265

Dr.med. Matthias Esch
kirurgspecialist, 1:e överläkare på thoraxkirurgikliniken

Dr.med. A. Müller, psykoonkolog; står som specialist till förfogande för den själsliga omvårdnaden av patienter med tumörsjukdomar.

Vårdpersonalen på avdelning 31 (TCH).

Högt specialiserad och erfaren i vården av thoraxkirurgiska patienter är vårdpersonalen på avdelning 31.

Personalen på sjukgymnastikavdelningen.

Specialkliniken för thoraxkirurgi i Klinikum Delmenhorst erbjuder operationer speciellt även för patienter från Swedish.

A. Man opererar

barn (från och med 5 år) och vuxna (utan åldersgräns) med

 • tumörer i lungan, luftröret samt luftvägarna och lungbindvävnadsrummet (mediastinum), t.ex.:
  • a. bronkialkarzinom (lungcancer)
  • b. metastaser (samlingar av elakartade tumörer)
  • c. lungsäckstumörer (t.ex. pleuramesotheliom)
  • d. godartade och elakartade förändringar i thymus (thymom).
 • inflammationer inom bröstkorgen (t.ex. varbildning i lungan eller lungsäcken)
 • kroniska följdsjukdomar efter skador (t.ex. efter olyckor)
 • blås- eller cystbildning i lungan (emfysem)
 • följder efter tuberkulos
 • medfödda felbildningar (t.ex. i lungkärlen, sekvester, bronkogena cystor)
 • luftrörsförändringar (stenos, tumör, perforation)

Man opererar inte

 • Patienter med hjärtsjukdomar, vid vilka insats av hjärt-/lungmaskin krävs (t.ex. koronar by-pass- eller hjärtklaffoperation)
 • Kärlförändringar i kroppspulsådern (aorta) centralt fram till vänster nyckelbensartär (A. subclavia).

Medelst rutinmässigt användande av periduralkatetrar kan man reducera postoperativa smärtor samt analgetiska behov betydligt.

1. Operativa incisioner

Principen av anterolaterala eller laterodorsala incisioner lämnades redan för många år sedan. I dess ställe följde allt större lungresektioner medelst en anterior thorakotomi, i regel inom 4:e interkostalmellanrummet, varvid snittlängden är ca. 10 cm.

Incisionerna för minimal invasiv thorakoskopisk operation förkortades från 3 till 1. Incision i höjd av 5:e interkostalmellanrummet, främre axillarlinjen, tjänar både som kamera- och instrumentkanal. Härigenom reduceras de postoperativa smärtorna betydligt.

Thymustumörer (elakartad thymom) blir endoskopiskt avlägsnade genom en vänsteröppning i höjd av 4:e interkostalmellanrummet.

Så kallade interventionella incisioner betyder en utvidgad snittföring med en snittlängd av ca. 4 cm. Härvid kombineras konventionell-kirurgiska operationsmetoder med endoskopiska.

2. Lungsäcksvarbildningar (pleuraempym)

Metoderna med kontinuerlig spolning under flera veckor efter primäroperationen frångicks. I stället följer en intensiv spolning (ca. 15 -50 l) samt grundligt avlägsnande av död vävnad interoperativt. Endast hos ca. 2% av patienterna erfordras sedan ännu ytterligare en spolning efter operationen.

3. Manschettresektioner

Så kallade bronchus-segment-resektioner genomförs ej enbart i nivå av bronkloben, utan även i segmentbronkerna (utslagsgivande för att bevara lungvävnad t.ex. i fall av bronkiektaser). Double-sleeve-resektioner betyder, bredvid en bronkmanschettresektion, att även utföra en kärlsegmentresektion med termino-terminale anastomos.

4. Sugterapi

Speciellt utvecklade sugterapier möjliggör en sugkapacitet från upp till 120 mmHg. Härigenom kan i fall av en parenkymfistel en andningsvolymförlust av 30% kompenseras.Dyra klistermetoder (t.ex. medelst Tachosil-fleece eller fibrinklister) är ej mer nödvändiga.

5. Utvidgade lungresektioner

Intraperikardiala operationer hör liksom ersättning av V. cava sup. till rutinerna. Lungvenerna sätts ner för radikal tumörresektion till förmaksnivå. Ao. descendens ersätts intrathorakalt i förekommande fall medelst Dacron-interponat.

7 operationssalar (5 aseptiska salar, 2 septiska salar);

 • 3 MIC- torn (minimal-invasiv kirurgi)
 • argon- beamer
 • laser
 • SEP/ neural stimulation
 • intraoperativ sonografi
 • kärl- och TCH-specialinstrumentarium
 • Mediastinoskopi/ thorakoskopi/ videoassisterad thorakoskopi.

14 intensivbäddar

 • analog bronkoskopi-enhet (Storz)
 • digital bronkoskopi-enhet (Olympus)
 • Evita 4/2 respiratorer
 • hämofilter (Edwards)
 • modular monitoring- system Siemens SC 8000, tillverkningsår 2003, med stationära och transportabla moduler
 • komplett ny apparatur (defibrillatorer, infusomater etc.)
 • isoleringsavdelning för patienter med infektionssjukdomar.

normal avdelning: moderna 1- till maximalt 3-bäddsrum (ny byggnad öppna des 2008).

digitala bronkoskopi-enheter Olympus med digitalt dokumentationssystem (pneumologi).

Förutsättningar för en operation inom bröstkorgen är

 • patienten är operabel ur följande synvinklar: det kliniska allmäntillståndet, tekniskt genom läkarens utlåtande samt lungfunktionen;
 • operationen lönar sig onkologiskt;
 • patienten samtycker till erforderlig diagnostik, terapi samt dataförmedling.

Alla erforderliga läkarutlåtanden skickas i förväg till kliniken för bedömning. Försändelsen kan ske per post, per e-mail (Teschner.Martin@klinikum-delmenhorst.de) eller per luftpost eller direkt förmedling genom bekanta. Den snabbaste bedömningen möjliggörs per e-mail.

För att anmäla en patient med lungsjukdomar, som ska opereras, är följande papper erforderliga (eventuellt konsultation):

 • 1. anamnes med alla relevanta för- och följdsjukdomar samt med aktuellt kliniskt undersökningsutlåtande med allmän bedömning om patienten är operabel ur medicinsk synpunkt
 • 2. resultat från den aktuella lungfunktionsanalysen (blodanalys i vila, bodyplethysmografi, spirometri)
 • 3. EKG, aktuella laboratorievärden
 • 4. Datortomografi av thorax med kontrastmedel (originalbilder)

För anmälan av patienter med bronkialkarzinom är följande papper dessutom erforderliga:

 • 1. CCT (skriftligt utlåtande)
 • 2. Skelett- szintigrafi (skriftligt utlåtande)

Föreligger hjärtsjukdomar, erfordras dessutom:

 • 1. ekokardiografi
 • 2. belastnings-EKG
 • 3. eventuell koronarangiografi, om koronarstenoser föreligger, tidigare utförda stent-inlägg, dilatationer eller by-pass-operationer.

För anmälan av patienter med mediastinaltumörer erfordras:

 • 1. anamnes med alla relevanta för- och följdsjukdomar samt med aktuellt kliniskt undersökningsutlåtande med allmän bedömning om patienten är operabel ur medicinsk synpunkt
 • 2. resultat från den aktuella lungfunktionsanalysen (blodanalys i vila, bodyplethysmografi, spirometri)
 • 3. EKG
 • 4. Kärnspintomografi eller datortomografi (2:a preferensen) av thorax.

Att pröva om patienten är operabel – t.ex. genom CT-thoraxbilder – och konsultationen före ett operativt ingrepp är kostnadsfritt.

Kostnaderna för behandlingen (vård på avdelningen, operationsförberedelser, operation,intensivmedicinsk behandling, postoperativ terapi) riktar sig efter de erforderliga åtgärdernas omfattning.

Om så önskas, kan ett kostnadsförslag utfärdas. Vi ber, att på hemorten kontrollera, om patienten eventuellt har en sjukförsäkring, som delvis betalar kostnaderna. Räkningen utställes i Euro.

Sekretariat (måndag till torsdag kl. 8.00 – 17.00, fredag kl. 8.00 – 14.00):

Tel.: inrikes 04221/ 99 4263, utrikes: 0049/ 4221 – 99 4263

FAX: inrikes 04221/ 99 4265, utrikes: 0049/ 4221 – 99 4265

e-mail: Teschner.Martin@klinikum-delmenhorst.de

Kliniken ligger i

Tyskland -> Niedersachsen (Nordtyskland) -> Delmenhorst (nära Bremen).

Resa med bil

Från Bremen över A28 eller A1, över A1 i riktning Osnabrück , avfart Delmenhorst-Ost, sedan avfart Delmenhorst-Deichhorst;

Resa med tåg

Från Centralstationen i Delmenhorst, gå ut ur stationen över gatan till buss-stationen, ta buss nr. 201 med skylt ”Wildeshauser Straße/Krankenhaus”, stig av direkt framför ”Städt. Kliniken”.

Resa med tåg-buss från Bremen

Från Centralstationen i Bremen, stig av på ”Delmenhorst Hauptbahnhof”, byt till buss nr 201 i Delmenhorst.

Omgivning och terapiväg i naturen på kliniken i Delmenhorst.

Wir verwenden Cookies, um unsere Online-Angebote optimal darstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in unserer "Cookie-Richtlinie". Durch die Nutzung dieser Website geben Sie uns Ihre Zustimmung, Cookies zu verwenden. Datenschutz Impressum Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen