slider_patienten
slider_patienten
previous arrow
next arrow

بخش-جراحی-ريه-و-عروق-قفسه-سينه

اطلاعات برای بيماران محترم

از گذشته به سوی آينده

در سال ۱۹۲۸ بيمارستان دولتی در ايالت نيدرزاکسن افتتاح گرديد.
دلمنهورست

همزمان با آن اولين بخش بيماريهای عفوني نيز افتتاح شد.در اين بخش اکثرأ بيماران مبتلا به سل (توبرکلوز) بستری می گرديدند، بيماری که در آن زمان در سطحی گسترده ديده مي شد. وجود اطاق های مجزا ازيک ديگر و دارای بالکن بزرگ، شرايط مناسبی برای درمان بيماری ًطاعون سفيدً ، به عبارت ديگر همان بيماری سل، فراهم آورده بود.
گسترش يابد. در پايان جنگ جهانی دوم مي بايست اين بيمارستان بخاطر افزايش جمعيت شهردلمنهورست با درمانهای مناسب عليه بيماری سل، تعداد بيماران مبتلا به اين بيماری دچار کاهش قابل ملاحظه ای گرديد، ولی همزمان با آن يک افزايشی در سطح بيماريهای سرطانی ريه و نيز سرطان پرده جنب ً پلوراً محسوس گرديد. عامل اين مطلب افزايش مصرف دخانيات از سال ۱۹۵۰ و نيز آلودگي محيط کار به ماده آسبست بود، بخصوص در نزد کارگران کارخانه کشتی سازی. همينطور افزايشی در سطح بيماريهای غير سرطانی ريه مثل آسم نيز ديده شد. با پيشرفتهای جديدی که در امر ً بيهوشیً و ً تکنيکهای عمل جراحی ريهً صورت گرفت، برداشت تومور های ريه و درمان عوارض ناشی از عفونتهای ريه، ممکن گرديد. همزمان با گسترش علم بيماريهای داخلی ريه، درمانهای جراحی بيماری های ريه و قفسه سينه نيز توانستند جای خود را در علم پزشکی بازيابند

، نيدرزاکسن، آلمان عکس شماره۱ ـ بيمارستان دلمنهورست قديمي ترين مجموعه ساختمانی مربوط به دهه ۲۰ از قرن گذشته

بخش جراحی قفسه سينه شامل سه قسمت مي باشد:

افتتاح گرديده است، شامل اطاق هاي وسيع، از يک طرف ساختمان جديد اين بخش که در سال ۲۰۰۸ ، گرم و صميمانه، دارای لوازم بهداشتي مدرن، تلويزيون، تلفن، و نيز مبلمان در هر اطاق مي باشد.

بخش جراحي ريه و قفسه سينه، ساختمان جديد، افتتاح در ۰۱/۰۱/۲۰۰۸ عکس شماره ۲ ـ

،جراحي ريه و قفسه سينه C بخش۲ عکس شماره۳ ـ قسمت پذيرش در

شماره۴ ـ اطاق بيمار، وسيع، روشن،و با طراحی گرم و صميمانه، مجهز به لوازم بهداشتی مخصوص عکس بيماران معلول

ريه و قفسه سينه جراحيC۵ـ اطاق ملاقات و گفتگو در بخش۲ عکس شماره

قسمت شمالی ساختمان قديمی تبديل به يک آمبولانس مدرن گرديده، که در عين حال فرم و استيل قديمی اين قسمت را در خود نگهداری نموده است.

جراحي ريه و قفسه سينه بخش آمبولانس مربوط به عکس شماره ۶ـ

جراحي ريه و قفسه سينه، امکانات مدرن ديگری نظير آندوسکوپي،سالنهای درمان هر چه بهتر بيماران بخش برای. عمل جراحی و بخش مراقبتهای ويژه در اختيار مي باشند.

عکس شماره ۷ـ بخش مراقبتهای ويژه

جهت درمان بيماران مبتلا به بيماريهاي ريه و قفسه سينه يک تيم از متخصصين مختلف تشکيل گرديده است:

عمومی، عروق ، ريه و قفسه سينه، رياست بخش عکس شماره ۸ـ پروفسور دکتر مارتين تشنر، متخصص جراحی
(e-mail: m.teschner@jh-del.de)

۹ـ خانم ايريس مارتنس، منشی رياست بخش جراحي ريه و قفسه سينه عکس شماره تلفن: ۹۹۴۲۶۳- ۰۰۴۹/۴۲۲۱ فکس: ۹۹۴۲۶۵- ۰۰۴۹/۴۲۲۱

عکس شماره ۱۰ـ آقاي دکتر ماتياس اش متخصص جراحی، معاونت بخش جراحي ريه و قفسه سينه

عکس شماره ۱۱ـ خانم دکتر آ. مولر متخصص روانشناسی، که در کنار بيماران مبتلا به روحی‌ و روانی‌ اين بيماريهای سرطانی، به حمايت بيماران مشغول می‌باشد.

(TCH) C۲ تيم پرستاران و بهياران بخش عکس شماره ۱۲ و۱۳ـ

Cتجربه و کارآيی بالا در امر مراقبت از بيماران، تيم پرستاران و بهياران بخش ۲ عکس شماره ۱۴ـ با

عکس شماره ۱۵ـ تيم بخش فيزيوتراپی

کلينيک جراحی عروق و قفسه سينه قادر به استفاده از تمامی روشهای مدرن در امر تشخيص و درمان بيماريهای ريه و قفسه سينه می‌باشد. در اين قسمت ميتوان از روشهای آندوسکوپی (جراحی آندوسکوپی به روش „سوراخ کليدی“ در قسمتهای قفسه سينه، راههای هوايی و قسمت „ميان سينه“)، جايگزينی عروق و جراحی با ليزر و نيز آرگون نام برد. با توجه به اهميت بيماری های ارگان‌های ديگر در سابقه بيمار، از حضور متخصصين ديگر مثل متخصصين بيماريهای داخلی‌، قلب، بيماری های داخلی‌ ريه، بيهوشی و متخصصين مراقبتهای ويژه نيز استفاده خواهد شد. در درمانهای جراحی بيماری های ريه و قفسه سينه، نه فقط تکنيکهای جراحی جهت برداشت قسمتی‌ از ريه مهم مي باشند، بلکه روشهای نگهداری و جايگزينی عروق مرکزی قفسه سينه نيز از اهميت ويژه ای برخوردار ميباشند. با اجرای اين روشها ميتوان بافت سالم ريه را حفظ نمود، در حالی‌ که بدون اين تکنيکها ميبايست قسمت زيادی از بافت ريه برداشته شود، کاری که در عملهای جراحی سرطانهای ريه انجام مي گردد. شانس زندگی‌ بهتر بعد از اين عملها به مراتب بالاتر خواهد بود، چرا که توانايی بدن در تحمل سختيها و فشارها، با وجود بافتهای طبيعی بدن دست نخورده باقی‌ مي ماند. همينطور بيماريهای اکتسابی و مادرزادی عروق با روشهای مختلف جراحی قابل درمان می باشند. از اين رو يک ارتباط تنگاتنگي بين جراحی عروق و جراحی قفسه سينه حاصل گرديده است. سير پيشرفت بخش جراحی ريه و قفسه سينه يک پروسه‌ای است که در آن روشهای کلاسيک جراحی با تکنيکهای آندوسکوپی يا به اصطلاح „سوراخ کليدی“ مخلوط گرديده است. به همين جهت حتي عملهای بزرگ جراحی هم از طريق يک برش کوچک قابل اجرا مي باشند، از اين رو عوارض جانبی بعد از اين عملها به مراتب کاهش می‌‌يابند.

عکس شماره ۱۶ ـ منطقه علامت گذاری شده، نشاندهنده محدوده عمل در قسمت راست قفسه سينه برای اجرای يک عمل جراحی بزرگ ريه مي باشد که مخلوطی از روشهای کلاسيک جراحی و تکنيکهای آندوسکوپی است.

-۱۶ عکس شماره نمايی ازيک برش ظريف پوست بعد از بهبود عمل جراحی ريه که از لحاظ زيبايی در يک فرم ايده ال و دارای عوارض بعدی بسيار کمی‌ می‌باشد. (بيمار ۲۶ ساله، و ۲۱ روز بعد از برداشت يک قسمت عفونی بافت ريه)

در سالهای گذشته پيشرفتهای وسيعی در کلينيک جراحی در جهت درمان بيماريهای ديافراگم شکمی و اعصاب اين ارگان صورت گرفته است. از آنجايی‌ که ديافراگم نقش مهمی‌ در امر تنفس بازی می‌کند، عدم فعاليت صحيح اين ارگان مي تواند موجب بروز مشکلات مختلف تنفسی گردد. اين مشکلات تنفسی مي توانند امروزه با روشهای جديد درمانی از سر راه برداشته شوند.

. گروههای انسانی‌ زير‌ با روشهای جراحی مورد درمان قرار ميگيرند

کودکان ( از ۵ سال) و بزرگسلان ( بدون محدوديت سنی‌) با بيماريهاي زير:

 • ـ سرطان های ريه، راههای اصلی‌ و فرعی هوايی ( نای و نايژه) و نيز فضای „ميان سينه“،بعنوان مثال::
  • a. سرطان ريه
  • b. سرطان راه هوايی (نای)
  • c. سرطان‌های انتقال يافته (متاستاز)
  • d. سرطان پرده جنب
  • e. بيماری های خوش خيم و بدخيم غده تيموس در فضای „ميان سينه
 • بيماری های عفونی‌ قفسه سينه مثل آبسه ريه و پرده جنب
 • عوارض مزمن بعد از حوادث و تصادفات
 • بيماری های کيستی ريه (امفيزم
 • عوارض ناشی‌ از بيماری سل (توبرکلوز
 • بيماری های مادرزادی ريه و راه‌های هوايی (کيست‌های غير عفونی‌ ريه
 • تغييرات راه اصلی‌ هوايی (نای) به صورت تنگی‌ها و پارگی ها

B. موارد زير با روشهای جراحی مورد درمان قرار نمی‌‌گيرند

 • ـ بيماران قلبی که استفاده از „ماشين قلب و ريه“ برای عمل آنها لازم می‌باشد، به عنوان مثال بايپاس قلبی و عمل دريچه قلب
 • همچنين کنترل درد از طريق داروهای ضد درد بخوبی صورت می‌گيرد، که در صورت تمايل بيمار، از طريق يک لوله بسيار کوچک در فضای کمر ميسر می‌باشد

همچنين کنترل درد از طريق داروهای ضد درد بخوبی صورت می‌گيرد، که در صورت تمايل بيمار، از طريق يک لوله بسيار کوچک در فضای کمر ميسر می‌باشد

عکس شماره ۱۷ – مثالی از يک عمل سرطان نای. بعد از برداشت بافت سرطانی، دو انتهای لوله نای با يک تکنيک دوخت مخصوص به همديگر متصل مي گردند

دفتر منشی‌ بخش (دوشنبه تا پنجشنبه ۸ صبح الی‌ ۵ بعد از ظهر، جمعه ۸ صبح الی‌ ۲ بعد از ظهر):

تلفن: داخل کشور ۰۴۲۲۱/ ۹۹۴۲۶۳، خارج کشور ۰۰۴۹/ ۴۲۲۱- ۹۹۴۲۶۳

فاکس: داخل کشور ۰۴۲۲۱/ ۹۹۴۲۶۵، خارج کشور ۰۰۴۹/ ۴۲۲۱- ۹۹۴۲۶۵

Teschner.Martin@klinikum-delmenhorst.de ايميل:

بيمارستان در

آلمان – استان نيدرساکسن در شمال کشور – شهر دلمنهورست در نزديکی برمن

مسير حرکت با اتومبيل :

از شهر برمن به طرف اتوبان ا ۲۸ به جهت شهر اسنابروک، خروجی دلمنهورست شرقی‌، سپس خروجی دلمنهورست- دايشهورست

مسير حرکت با قطار:

ايستگاه قطار شهر دلمنهورست، بعد از خروج از ساختمان ايستگاه به طرف ايستگاه اتوبوس شماره ۲۰۱ به جهت خيابان ويلدس هاوسر- بيمارستان، انتهای مسير مقابل ورودی اصلی‌ بيمارستان خواهد بود.

مسير حرکت با اتوبوس از برمن

ايستگاه اصلی‌ قطار برمن، به طرف ايستگاه قطار شهر دلمنهورست، سپس ادامه حرکت با اتوبوس شماره ۲۰۱

عکس شماره ۱۹- محدوده و طبيعت اطراف بيمارستان دلمنهورست

عکس شماره ۲۰- محيط سبز و طبيعت اطراف بيمارستان

Wir verwenden Cookies, um unsere Online-Angebote optimal darstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in unserer "Cookie-Richtlinie". Durch die Nutzung dieser Website geben Sie uns Ihre Zustimmung, Cookies zu verwenden. Datenschutz Impressum Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen